Rodzinny Kapitał Opiekuńczy- uzupełnienie danych

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2022 r. Ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o Rodzinnym Kapitele Opiekuńczym (RKO)  (Dz.U. 2021 r., poz. 2270), zgodnie z art. 53 ust. 1 i 2 ustawy o RKO nałożono obowiązek uzupełnienia danych osobowych dotyczące dzieci i ich rodziców w Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.3a ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z ust.1 – „[…] w celu realizacji przez ZUS dofinansowania, o którym mowa w art. 64 ust.1.”

W celu realizacji przez ZUS w/w ustawy proszę o uzupełnienia danych wypełniając załączoną Kartę Informacyjną.

Wypełnioną kartę informacyjną proszę przekazać do 14 stycznia 2022 r.

Karta informacyjna- RKO