Praca- opiekun

Zatrudnimy osobę na stanowisko opiekuna w Żłobku Gminnym w Wysokiej. Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres dyrektor@kobierzyzkizz.pl

Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba:

1)posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczowychowawczego, pedagoga społecznowychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub

2)która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci wramach pomocy psychologicznopedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.

2.Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

1)wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub

2)średnie lub średnie branżowe oraz:

a)co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3lub

b)przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80godzin w formie zajęć  praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust.1.

3.Jeżeli osoba, o której mowa w ust.2pkt2lit.a, nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3przez okres co najmniej 6miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest wciągu 6miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności