UMOWY-rok szkolny 2020/2021

Zgodnie z terminami rekrutacji dzieci do Kobierzyckiego Zespołu Żłobków umowy z rodzicami dzieci, które zostały przyjęte do żłobka w wyniku rekrutacji oraz kontynuującymi pobyt w żłobku od września będą podpisywane w dniach 08.06.-19.06.2020 r.

Prosimy o pobranie umowy, wydrukowanie w trzech egzemplarzach
i wypełnienie danych

–  data podpisania umowy

– dane jednego rodzica/opiekuna prawnego (umowa jest podpisywana tylko z jednym rodzicem/opiekunem prawnym), 

– dane dziecka (§ 1 umowy)

– pakiet godzinowy – mają Państwo do wyboru trzy pakiety dzienne: pakiet 8, 9 lub 10 godzin (§ 4 pkt 1 umowy)

– informację o posiadaniu Kobierzyckiej Karty Dużej Rodziny  (§ 4 pkt 2 umowy) – proszę dołączyć kserokopię karty

– numer rachunku bankowego do przekazania nadpłaty ( §7 pkt 11 umowy) 

–  §6. pkt 2. umowy tj. maksymalna opłata z tytułu świadczonych usług. Końcowa kwota (suma płatności z całego roku) z wybranego pakietu godzinowego z aneksu.  W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny.

Prosimy o zaparafowanie każdej ze stron i podpisanie umowy. 

Dodatkowo prosimy o pobranie klauzuli informacyjnej, zapoznanie się z nią, podpisanie i dołączenie do umowy w jednym egzemplarzu.

Umowy w trzech egzemplarzach i w zaklejonej kopercie prosimy umieścić w urnie, która będzie ustawiona przed głównym wejściem do żłobka w dniach 08.06.2020-19.06.2020 r.

Umowy będą na bieżąco sprawdzane i podpisywane przez dyrektora.

Po odbiór swojego egzemplarza umowy będą Państwo umawiani telefonicznie na konkretny dzień i godzinę.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Jeśli rodzic nie ma możliwości pobrania i wydrukowania umowy, prosimy o kontakt 71 715 19 85 lub 71 715 19 86

Przypominamy, że niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.